Regulamin akcji Black Week

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT 5% NA ZAKUPY BLACK WEEK”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Rabat % na zakup black week” (dalej: "Akcja Promocyjna”) jest Agro-Bis Barszcz Sp.J. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wolności 4 A, NIP: 817-210-13-17, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Organizatorem akcji promocyjnej nie jest platforma Facebook.pl oraz Google.pl, w serwisach tych, akcja promocyjna jest jedynie promowana przez organizatora za pomocą jego strony oraz newslettera.
  3. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
  5. Celem akcji promocyjnej jest promocja i reklama sklepu internetowego (strony firmowej).
  6. Akcja promocyjna trwa od godziny 00:00 dnia 21.11.2022 do godziny 23:59 dnia 27.11.2022 r. z możliwością przedłużenia (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
  7. Akcja promocyjna przeprowadzana jest na sklepie internetowym www.HurtowniaRolnicza.pl Organizatora (dalej: "Strona konkursowa").  §2 [UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ]
 1. W akcji promocyjnej mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w akcji promocyjnej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Akcji promocyjnej oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.
 3. Udział w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.
 4. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien:
  1. W wyznaczonym przez Organizatora okresie czasu, złożyć dowolną ilość zamówień dodając do zamówień dowolną ilość produktów marek określonych przez Organizatora na kwotę minimum 2000 pln netto (obejmującą jedno zamówienie na produkty markowe).
 5. Marki których produkty wliczają się do udziału w konkursie: Morga, Andoria-Mot, Archimedes, Elmot.
 6. Zamówienie złożone przez Uczestnika w określonym przez Organizatora przedziale czasowym, powinno zawierać przynajmniej jedną sztukę produktu poniżej określonej Marki:
  Morga, PZL-Hydral, Andoria-Mot, Archimedes, Elmot i kwotę w wysokości minimum 2000 pln netto.
 7. Każdy z Uczestników może złożyć dowolną ilość zamówień, na dowolną ilość sztuk produktów, które będzie spełniać wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ do systemu teleinformatycznego Organizatora zamówienia z przynajmniej jedną sztuką produktu marki określonej w §2 ust. 6 Regulaminu.
 §3 [NAGRODY]
 1. W Akcji promocyjnej przyznaje się rabat kwotowy 5% na całe zamówienie które zawiera ww. produkty markowe.
 2. Laureaci  nie mają prawa do wymiany rabatu na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rabat lub przeniesienia rabatu na inne zamówienie.
 3. Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do rabatu na osoby trzecie.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Wszystkie zamówienia ze sklepu HurtowniaRolnicza.pl które będą spełniały wymagania opisane w §2 ust. 6 Regulaminu będą brały udział w akcji promocyjnej.
 2. Zostanie wyłonionych 2 zwycięzców na podstawie łącznej wartości brutto wszystkich zakupionych produktów określonych w §2 ust. 6 Regulaminu, w okresie trwania akcji promocyjnej.
 3. Uczestnikowi, który wygra, przysługiwać będzie Nagroda odpowiednia dla danego miejsca.
 4. Dwóch uczestników z największą łączną wartością brutto wszystkich zakupionych przez siebie produktów określonych w §2 ust. 6 Regulaminu otrzymają po jednej sztuce Nagrody z łącznych dwóch sztuk.
 5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 13 grudnia 2021 za pomocą stosownej wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podawanej podczas składania zamówienia. 
 6. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 27 grudnia 2021r. na adres sklep@agro-bis.eu, wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 27 grudnia 2021r. wiadomości email, o której mowa w ust.5 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 17 stycznia 2022r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 9. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 10. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5, 6 lub 8 powyżej, zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zostanie wybrane na podstawie wartości brutto zamówienia (dalej: Laureaci Dodatkowi).
 11. Ewentualne powiadomienie Laureatów Dodatkowych o wygranej nastąpi do dnia 31 stycznia 2022r. Laureat dodatkowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 5 powyżej w terminie do dnia 7 lutego 2022r. a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 21 lutego 2022 r.
 12. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Dodatkowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust 5, 6 lub 8 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 13. Lista Laureatów (zawierająca imiona i nazwiska Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 06 grudnia 2021 r. na oficjalnym profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook.pl w postaci postu informacyjnego.
 14. W przypadku gdy Laureat zwróci część lub wszystkie zamówione produkty określone w §2 ust. 6 Regulaminu, przez co spadanie łączna wartość brutto zamówionych przez niego produktów określonych marek poniżej wartości brutto innych uczestników, Laureat zobowiązuje się do zwrotu Nagrody.
  §5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Agro-Bis Barszcz Sp.J. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wolności 4 A.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja akcja promocyjna” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Agro-Bis Barszcz Sp.J. z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wolności 4 A.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją promocyjna, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, w celu zamieszczenia listy laureatów Akcji promocyjnej na profilu społecznościowym Organizatora oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
  1. Organizator jest upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie:
   1. Wykluczania Uczestników Akcji Promocyjnej
Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji Promocyjnej oraz wyłonienia zamówień o największej wartości brutto. Na powyżej wymienione decyzje Organizatora Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 1. Decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
  2. zwrot produktów określonych w §2 ust. 6 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Akcji promocyjnej będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu www.hurtowniarolnicza.pl
Katalog
Wyszukiwarka filtrów
Pzl Sędziszów
Prześlij CV!